توسل

طلسم زیرخاکی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم زیرخاکی , رسانه توسل ( جهت مشاوره زیرخاکی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم زیرخاکی : و خانم خانه دار ودهیکا، شما راهبان، به دنبال او صدا زد: ›هی، کاخی!‹ — ›چی خانم؟‹ — ›چرا در روز روشن بیدار می شوی؟‹ — ›مهم نیست، خانم!‹ — «ما اما کاری می‌کند، ای کنیز بد، که در روز روشن بلند می‌شوی.

سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد. و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد.

توسل : من می‌خواهم این خانم را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و و خانم خانه دار ودهیکا، شما راهبان، به دنبال او صدا زد: ›هی، کاخی!‹ — ›چی خانم؟‹ — ›چرا در روز روشن بیدار می شوی؟‹ — ›مهم نیست، خانم!‹ — «ما اما کاری می‌کند، ای کنیز بد، که در روز روشن بلند می‌شوی!». سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد.

طلسم زیرخاکی

و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد. من می‌خواهم این خانم را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و و خانم خانه دار ودهیکا، شما راهبان، به دنبال او صدا زد: ›هی، کاخی!‹ — ›چی خانم؟‹ — ›چرا در روز روشن بیدار می شوی؟‹ — ›مهم نیست، خانم!‹ — «ما اما کاری می‌کند، ای کنیز بد، که در روز روشن بلند می‌شوی!».

طلسم زیرخاکی : سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد، و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد. من می‌خواهم این خانم را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و بانوی خانه با عصبانیت و آزرده گفت و سخنان خشم آلود از لبانش خارج شد.

زیرخاکی

زیرخاکی : سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد، و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد. من می‌خواهم این خانم را باطل کردن طلسم بخت بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و نمی خواهم نشان دهم؛ من می‌خواهم آن بانوی بخشنده را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!» و کنیز کاخی، راهب، حتی دیرتر برخاست.

طلسم زیرخاکی : سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد، و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد. من می‌خواهم این ابطال سحر جادو طلسم خانم را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و بانوی خانه با عصبانیت و آزرده گفت و سخنان خشم آلود از لبانش خارج شد.

سپس، راهبان، کنیز کاخى چنین فکر کرد: «صفراى درونى که او دارد، بخشنده از من پنهان مى‏دارد، و من آنقدر از همه چیز مراقبت مى‏کنم که رحمان آن صفراى درونى را که دارد به من نشان ندهد. من می‌خواهم این خانم را بیشتر در معرض آزمایش قرار دهم!‹ و[S. 245]کنیز کاخی، راهب، هنوز دیرتر برخاست. و راهبان ودهیکا خانه دار او را صدا زد:{۱۲۶}›هی اونجا، کاخی!‹ — ›چی خانم؟‹ — ›چرا تو باطل کردن طلسم بیکاری روز روشن از خواب پا میشی؟‹ — ›اون هیچ کاری نمیکنه خانم!‹ — ›اما این به درد ما میخوره، خدمتکار بد، که تو با روز روشن، وسط روز برخیز!‹ زن خانه‌دار عصبانی و ناراحت گفت، پیچ دروازه را گرفت و به سرش انداخت و سرش را زخمی کرد.

طلسم زیرخاکی : و کنیز کاخی راهبان با سر زخمی خود به سوی همسایه ها دوید و خون می چکید و زاری می کرد: «ببین، بهترین، کار ملایم، ببین، بهترین، کار ملایم، ببین، بهترین، زنی که فقط یک خدمتکار را نگه می‌دارد، چگونه است: «روز بلند می‌شوی» می‌گوید و با عصبانیت و وحشیانه پیچ دروازه را به سمت سرت پرتاب می‌کند و سرت را زخمی می‌کند!» و ودهیکا، خانه‌دار، راهبان، اکنون طریقه ی باطل کردن طلسم با شهرت بدی آمدند.

ودهیکا زن خانه دار خشن است، ودهیکا زن خانه دار تند است، ودهیکا زن خانه دار بیقرار است! —: «به همین ترتیب، راهبان، بسیاری از راهبان تنها یکی از ملایم‌ها، یکی از ملایم‌ها، یکی از صلح‌آمیز هستند، تا زمانی که شیوه‌های خوشایند صحبت کردن او را لمس می‌کند. اما اگر راهبان، آداب سخن گفتن ناخوشایند راهب را لمس کنند، باید راهب را ملایم، ملایم، آرام یافت. من باطل کردن طلسم با مدفوع سگ راهب و راهبان را نمک نمی گویم.

طلسم زیرخاکی : که با تهیه لباس و صدقه و غذا و ملافه و دارو در صورت بیماری، به دست آوردن ذات نمکی می شود. چرا که نه؟ زیرا آری راهبان، چنین راهبی به او لباس می دهند.[S. 246]صدقه غذا، ملافه و دارو در صورت بیماری، رام نشدن، رام نشدن موجودات. اما راهبی که، راهبان،فقط احترام به قانون، احترام به قانون، قدردانی از قانون لین می شود، طبیعت نمدار برنده می شود، من او را لین می نامم.

بنابراین، شما راهبان: «فقط با احترام به قانون، احترام به قانون، قدردانی از اساسنامه، ما می خواهیم نرم شویم، طبیعت لطیف را به دست آوریم»: پس شما راهبان من باید خوب تمرین کنید. «پنج نوع سخن، راهبان، وجود دارد که مردم می‌توانند با شما استفاده کنند: به موقع‌تر یا نابهنگام‌تر، معقول‌تر یا بی‌معناتر، مؤدبان‌تر یا درشت‌تر، مصلحت‌تر یا نامناسب‌تر، محبت آمیزتر یا موذیانه‌تر. در زمان مناسب، راهبان، مردم می توانند از گفتار استفاده کنند.

طلسم زیرخاکی : یا در زمان نامناسب. بر اساس حقایق، راهبان، مردم می توانند از گفتار استفاده کنند، یا نه بر اساس حقایق. مردم می توانند از گفتار مؤدبانه، راهبان یا درشت تر استفاده کنند. راهبان، مردم می‌توانند از گفتار مصلحت‌آمیز، یا سخنان غیرمناسب استفاده کنند.{۱۲۷} سخنان محبت آمیز، راهبان، مردم می توانند استفاده کنند، یا موذیانه تر. در اینجا شما باید خوب تمرین کنید، راهبان من: “ذهن ما نباید آشفته شود.

هیچ صدای بدی نباید از دهان ما خارج شود، ما می خواهیم دوستانه و دلسوز، ذهن های دوست داشتنی و بدون بدخواهی پنهانی باقی بمانیم. و آن شخص را با قلبی پرمهر پرتو افشانی خواهیم کرد: از او شروع کنیم، سپس تمام جهان را با قلبی عاشقانه، با خشم گسترده، عمیق، نامحدود و[S. 247] کینه روشن شد، بدرخشید‹: پس شما، راهبان من، باید خوب تمرین کنید.

طلسم زیرخاکی : به همین ترتیب، راهبان، اگر مردی با بیل و زنبیل به اینجا می‌آمد و این‌طور می‌گفت: «جهان را بی‌خاک می‌کنم»، این‌جا و آنجا می‌کند، اینجا و آنجا پرتاب می‌کند، آنجا شل می‌کند و آنجا حل می‌شود. , به طور متناوب آنجا و آنجا، ‘تو بی زمین می شوی، تو بی زمین می شوی’; راهبان چه فکر می کنید: آیا این مرد می تواند زمین را بی زمین کند؟ “قطعا نه، پروردگارا!” “چرا که نه؟” «کره زمین، ای پروردگار، عمیق است.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 12 =