توسل

طلسم جهت ازدواج

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم جهت ازدواج , رسانه توسل ( جهت مشاوره ازدواج و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم جهت ازدواج : عشق او به تدریس، او متعلق به این آموزش شریف است. حالا برادران دلبستگی چیست، توسعه دلبستگی چیست، انحلال دلبستگی چیست، مسیری که به انحلال دلبستگی می رسد چیست؟چهار نوع دلبستگی وجود دارد برادران:{۵۱}تمایل به لذت، تمایل به عقیده، تمایل به کار نیکو، تمایل به ابراز وجود. رشد تشنگی مستلزم رشد دلبستگی است، رفع تشنگی مستلزم رفع دلبستگی است.

توسل : اما این همان راه مقدس هشتگانه است، راهی است که به انحلال دلبستگی منتهی می شود، یعنی: معرفت صحیح، نگرش صحیح، گفتار صحیح، عمل صحیح، رفتار صحیح، تلاش صحیح، بینش صحیح، وحدت صحیح. «ای برادران، شاگرد مقدس را بدانید[S. 88]چسبیدن، یعنی رشد چسبیدن، یعنی انحلال چسبیدن، یعنی راه منتهی به انحلال چسبیدن، و انگیزه خواستن را به کلی انکار کرده، انگیزه خجالتی را بدرقه کرده، انگیزه خودخواهی را ریشه کن کرده، جهل را از دست داده است. او با کسب دانش، به رنج این زندگی پایان می دهد.

طلسم جهت ازدواج

از این حیث، برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تعلیم محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. همچنین برادران: وقتی شاگرد مقدس تشنگی و رشد تشنگی و انقباض تشنگی و راهی را که منتهی به رفع تشنگی می شود تشخیص داد، برادران، از این حیث علم درستی دارد، علمش صادق است، آزموده شده است. عشق او به تدریس، او متعلق به این آموزش شریف است.

طلسم جهت ازدواج : حالا برادران تشنگی چیست، تشنگی توسعه چیست، تشنگی چیست، راهی که به رفع تشنگی می انجامد چیست؟ برادران تشنگی شش نوع است: تشنگی فرم ها، تشنگی صداها، تشنگی عطرها، تشنگی آب میوه ها، تشنگی لمس، تشنگی افکار. رشد احساس مستلزم رشد تشنگی است، رفع احساس نیاز به رفع تشنگی دارد. اما این همان راه مقدس هشتگانه است.

ازدواج

ازدواج : از این حیث، برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تعلیم محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. همچنین برادران: وقتی شاگرد مقدس دلبستگی و ایجاد دلبستگی، انحلال دلبستگی و مسیری را که به انحلال دلبستگی منتهی می‌شود تشخیص داد، برادران، از این حیث، علم درستی دارد، علمش صادق است، آزموده شده است.

طلسم جهت ازدواج : راهی است که به انحلال عطش منتهی می شود، یعنی: معرفت صحیح، نگرش صحیح، گفتار صحیح، عمل صحیح، رفتار صحیح، تلاش صحیح، بینش صحیح، وحدت صحیح. [S. 89] اکنون ای برادران، حواری مقدس تشنگی، یعنی رشد تشنگی، یعنی قطع تشنگی، یعنی راهی که منتهی به قطع تشنگی می شود را تشخیص می دهد، و انگیزه خواستن را به کلی انکار کرده است.

انگیزه خجالت را از خود دور کرد، انگیزه نفس ریشه کن شد، جهل از بین رفت، دانش به دست آمد، سپس به رنج این زندگی پایان داد. از این حیث، برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر ابطال طلسم قفل محبتش به تعلیم محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. برادران: وقتی مرید مقدس احساس را تشخیص داد و رشد احساس، حل احساس و مسیر منتهی به رفع احساس را تشخیص داد.

طلسم جهت ازدواج : برادران، از این حیث علم درستی دارد، علم خود را دارد. او فردی صادق است که عشق خود را به تدریس محک زده و به این تعلیم شریف تعلق دارد. حالا برادران احساس چیست، رشد احساس چیست، انحلال احساس چیست، مسیر منتهی به انحلال احساس چیست؟ برادران شش نوع احساس وجود دارد: احساس ایجاد شده توسط لمس بصری، احساس دعا نویسی و طلسم برای ازدواج ایجاد شده توسط لمس شنیداری، احساس ایجاد شده توسط لمس بویایی، احساس ایجاد شده توسط لمس چشایی، احساس ایجاد شده توسط لمس لمسی، احساس ایجاد شده توسط لمس لمسی. رشد لامسه مستلزم رشد.

احساس است، انحلال لمس مستلزم انحلال احساس است. اما این همان راه مقدس هشتگانه است، راهی باطل کردن طلسم جدایی و طلاق که به انحلال احساس می انجامد، یعنی: معرفت درست، نگرش درست،[S. 90]گفتار درست، عمل درست، رفتار درست، تلاش درست، بینش درست، توافق درست. {۵۲}اکنون برادران، مرید مقدس احساس را تشخیص می دهد، یعنی رشد احساس، یعنی انحلال احساس، یعنی راهی را که به انحلال احساس می انجامد.

طلسم جهت ازدواج : و کاملاً منکر شده است. انگیزه خواستن، انگیزه خجالتی را بدرقه کرد، انگیزه نفس ریشه کن شد، جهل از بین رفت، دانش به دست آمد، سپس به رنج در این زندگی پایان داد. از این حیث، برادران، اگر شاگرد مقدسی علم باطل کردن طلسم با سرکه و نمک درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تعلیم محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است.

بعلاوه برادران: وقتی مرید مقدس لامسه و رشد لامسه و حلول لامسه و راه منتهی به انحلال لامسه را تشخیص داد، از این حیث، برادران، علم درستی دارد، علمش این است. صادقی که عشق خود را به تدریس محک زده طلسم جادو ازدواج است، به این تعلیم شریف تعلق دارد. حالا برادران لمس چیست، توسعه لمس چیست، انحلال لمس چیست، مسیر منتهی به انحلال لمس چیست.

طلسم جهت ازدواج : شش نوع لمس وجود دارد، برادران: لمس بصری، لمس شنیداری، لمس بویایی، لمس چشایی، لمس لامسه، لمس متفکر. توسعه پادشاهی شش گانه مستلزم توسعه لمس است، انحلال پادشاهی شش گانه مستلزم انحلال لمس است. اما این راه مقدس هشتگانه است،[S. 91] گفتار، عمل درست، رفتار درست، تلاش درست، بینش درست، توافق درست.

اکنون ای برادران، مرید مقدس لامسه یعنی تکامل لمس یعنی حلول لامسه یعنی راهی که به حلول لامسه منتهی می شود را تشخیص می دهد و کاملاً منکر شده است. انگیزه خواستن، تکانه خجالتی را از بین می برد، تکانه نفس جهل را از بین می برد.از دست رفته، دانش به دست آمده، او به رنج این زندگی پایان می دهد. از این حیث، برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد.

طلسم جهت ازدواج : اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تعلیم محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. «بعلاوه برادران: وقتی شاگرد مقدس پادشاهی شش گانه را تشخیص داد و رشد ملکوت شش گانه و انحلال پادشاهی شش گانه و مسیر منحله به انحلال ملکوت شش گانه را تشخیص داد، برادران از این نظر حق دارد. علم اگر علمش صادقانه باشد و عشقش به تدریس محک زده شود، از این تعلیم شریف است.

حالا ای برادران، مملکت شش گانه چیست، مملکت شش گانه توسعه چیست، انحلال پادشاهی شش گانه چیست، راه منتهی به انحلال پادشاهی شش گانه چیست؟ برادران شش حوزه است:ناحیه صورت، ناحیه شنوایی، ناحیه بویایی، ناحیه چشایی، ناحیه لمسی، منطقه یادبود. توسعه تصویر و مفهوم باعث توسعه ملکوت شش گانه می شود، انحلال تصویر و مفهوم باعث انحلال ملکوت شش گانه می شود.

طلسم جهت ازدواج : اما این راه مقدس هشتگانه است که منجر به انحلال ششگانه می شود[S. 92] راه پیشرو غنی، یعنی: دانش درست، نگرش درست، گفتار درست، عمل درست، رفتار درست، تلاش درست، بینش درست، توافق درست. «پس ای برادران، شاگرد مقدس را بدانید که پادشاهی شش گانه است.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =