توسل

دعانویس برای باز شدن بخت

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا کردن

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای باز شدن بخت , رسانه توسل ( جهت مشاوره بخت و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای باز شدن بخت : از کجا می روید؟ احساس ریشه در لمس دارد، از لمس ناشی می شود، از لمس ناشی می شود، از لمس رشد می کند. و ای راهبان، این لمس ریشه در کجا دارد، از چه سرچشمه می گیرد.

توسل : از چیست، از چه می روید؟ لمس ریشه در قلمرو شش گانه دارد[۳۱]، از پادشاهی شش گانه برمی خیزد، از پادشاهی شش گانه برمی خیزد، به پادشاهی شش گانه رشد می کند.

دعانویس برای باز شدن بخت

و ای راهبان، این پادشاهی شش گانه ریشه در کجا دارد، از چه سرچشمه می گیرد، از چه پدید می آید، از چه می روید؟ پادشاهی ششگانه ریشه در تصویر و مفهوم دارد، از تصویر و مفهوم برمی‌خیزد، از تصویر و مفهوم برمی‌خیزد، از تصویر و مفهوم رشد می‌کند. و ای راهبان، این تصویر و مفهوم ریشه در کجا دارد، از چه چیزی سرچشمه می گیرد، از چه چیزی سرچشمه می گیرد.

دعانویس برای باز شدن بخت : از چه چیزی رشد می کند؟ تصویر و مفهوم ریشه در آگاهی دارند، از آگاهی ناشی می شوند، از آگاهی برمی خیزند، از آگاهی رشد می کنند. و ای راهبان، این آگاهی ریشه در کجا دارد، از چه سرچشمه می گیرد، از چه می آید، از چه می روید؟ آگاهی ریشه در تمایزات دارد، از تمایزات ناشی می شود، از تمایزات ناشی می شود،[S. 485] و ای راهبان، این تمایزات ریشه در کجا دارند.

بخت

بخت : از تشنگی رشد می کند. و ای راهبان، این تشنگی ریشه در کجا دارد، از کجا می آید، از کجا می آید، از کجا می روید؟ تشنگی ریشه در احساس دارد، برخاسته از احساس است، برخاسته از احساس است، از احساس رشد می کند. و ای راهبان، این احساس ریشه در کجا دارد، از کجا می آید، از کجا می آید.

دعانویس برای باز شدن بخت : از چه چیزی سرچشمه می گیرند، از چه چیزی سرچشمه می گیرند، از چه چیزی رشد می کنند؟ تمایزات ریشه در جهل دارد، برخاسته از جهل، برخاسته از جهل، رشد از جهل. پس ای راهبان، تشخیص با جهل، تشخیص با تشخیص، ذهن با تصویر و مفهوم، با تصویر و مفهوم، قلمرو شش گانه، شش ضلعی لمس، لمس لمس، لمس لمس، تشنگی لمس، تشنگی، دلبستگی است.

شرطی شدن دلبستگی، تولد مشروط به شدن، پیری و مرگ، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی مشروط به تولد پدید می‌آید: این گونه است که تمام این تکه رنج رشد می‌کند. «پیری و مرگ مشروط به ولادت است». آیا ما اکنون، راهبان، از تولد تا پیری و مرگ، یا در مورد این؟ «خداوندا، با تولد، پیری و مرگ مشروط است و ما نیز چنین است. مشروط به تولد پیری و مرگ است.

دعانویس برای باز شدن بخت : تولد مشروط به شدن است»، احتمالاً این همان چیزی است که در آنجا گفته شده است. آیا ما اکنون، راهبان، با به دنیا آمدن هستیم، یا اینجا چگونه است؟» «خداوندا، با تبدیل شدن، تولد مشروط می‌شود و با ما نیز چنین است.{۲۶۲}مشروط شدن با شدن، تولد است.» »«شدن مشروط به دلبستگی است»، احتمالاً این همان چیزی است که در آنجا گفته شد.

ما اکنون تمام شده ایم، راهبان[S. 486]چسبیدن به تبدیل شدن، یا این چطور؟» «خداوندا، با چسبیدن، شرطی شدن تبدیل می‌شود: ما نیز چنین است. مشروط به دلبستگی در حال تبدیل شدن است.” «از طریق تشنگی دلبستگی است»، احتمالاً این نوشتن دعا برای خانه دار شدن همان چیزی است که در آنجا گفته شد. آیا ما اکنون، راهبان، معتاد به تشنگی هستیم، یا اینجا چطور است؟» «خداوندا، از طریق تشنگی، دلبستگی شرطی می‌شود.

دعانویس برای باز شدن بخت : ما نیز چنین است. مشروط به تشنگی، دلبستگی است.» «تشنگی ناشی از احساس است»، همان چیزی است که آنجا گفته شد. حالا ای راهبان، آیا ما از روی احساس تشنه هستیم یا در مورد این چطور؟» «خداوندا، تشنگی از طریق احساس است و با ما نیز چنین است. تشنگی ناشی از احساس است.» «مشروط به لمس احساس است»، احتمالاً این همان چیزی است که در آنجا گفته شده است.

حالا، راهبان، آیا ما تحت تأثیر لمس هستیم، یا در مورد این چطور؟» «خداوندا، با لمس، احساس مشروط است: ما نیز چنین است. شرطی شدن با لمس احساس است.» «مشروط به قلمرو ششگانه لمس است»، این همان چیزی است که در آنجا گفته شد. آیا دعا برای زیاد شدن شیر مادر ما اکنون، راهبان، معتاد به قلمروهای شش گانه لمس هستیم، یا در مورد این چطور؟» «خداوندا، با پادشاهی شش گانه، لمس مشروط است.

دعانویس برای باز شدن بخت : ما نیز چنین است. مشروط به قلمرو شش گانه، لمس است. »مشروط با تصویر و مفهوم شش برابر است[S. 487]رایش، این چیزی است که آنجا گفته شد. آیا ما، راهبان، از طریق تصویر و مفهوم به پادشاهی شش گانه دعا برای زیاد شدن مشتری افتاده ایم، یا اینجا چگونه است؟» از طریق تصویر و مفهوم، خداوندا، یک پادشاهی شش گانه وجود دارد: در مورد ما نیز چنین است. یک پادشاهی شش گانه مشروط به تصویر و مفهوم است.

تصویر و مفهوم مشروط به آگاهی هستند»، این همان چیزی است که در آنجا گفته شد. آیا ما اکنون، راهبان، به تصویر و نوشتن دعا برای باردار شدن مفهوم از طریق آگاهی معتاد هستیم، یا اینجا چگونه است؟» «خداوندا، تصویر و مفهوم مشروط به آگاهی است: ما نیز چنین است. تصویر و مفهوم مشروط به آگاهی هستند.» «آگاهی مشروط به تمایزات است»، احتمالاً این همان چیزی است که در آنجا گفته شد.

دعانویس برای باز شدن بخت : حالا ای راهبان، آیا ما از طریق تشخیص به هوش آمده‌ایم یا این که چطور؟» «خداوندا، آگاهی مشروط به تمایزات است: ما نیز چنین است. مشروط به تمایزات، آگاهی است.» «تمایزها از روی جهل است»، همان چیزی است که آنجا گفته دعای مجرب برای زیاد شدن حافظه شد. حالا ای راهبان، آیا ما از روی جهل به بصیرت افتاده‌ایم یا این که چطور؟» «خداوندا، از روی جهل، تمایز است: ما نیز چنین است.

تمایزات ناشی از جهل است.» خیلی خوب راهبان. و بنابراین، راهبان، شما آن را تلفظ می کنید، و من آن را تلفظ می کنم: اگر چنین باشد، این می شود، {۲۶۳}از طریق به وجود آمدن آن، این پدید می آید، یعنی از طریقجهل باعث تمایز می شود،[S. 488]آگاهی مشروط به تمایزات، تصویر و مفهوم مشروط به آگاهی، قلمروهای شش گانه مشروط به تصویر و مفهوم، لمس مشروط به قلمروهای ششگانه، احساس مشروط شدن توسط لمس، تشنگی مشروط به احساس، دلبستگی مشروط تشنگی، مشروط شدن توسط دلبستگی، شرطی شدن تولد، در اثر تولد، پیری و مرگ، درد و زاری، رنج، مصیبت، ناامیدی پدید می‌آید: این‌گونه است که تمام این رنج به وجود می‌آید.

دعانویس برای باز شدن بخت : اما آن استجهل منحل شده بدون محرک، بدون باقیمانده، تمایزات حل می شود، با انحلال تمایزها آگاهی حل می شود، با انحلال آگاهی تصویر و مفهوم حل می شود، با انحلال تصویر و مفهوم، قلمرو شش گانه منحل می شود، با انحلال شش ضلع.لمس رایش حل می شود، با قطع لامسه، احساس حل می شود، با قطع احساس تشنگی حل می شود.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 12 =