توسل

دعانویس برای طلاق

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

دعانویس برای طلاق , رسانه توسل ( جهت مشاوره طلاق و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس برای طلاق : آگاه هستید؟ با توجه به بیماری خود، متوجه بدبختی این قانون طبیعت، امنیت بی نظیر عاری از بیماری، به دنبال توقف توهمات هستید؟ مشروط به اینکه خودش بمیرد، متوجه بدبختی این قانون طبیعت، امنیت غیرقابل مقایسه جاودانه، انقراض هذیانی به دنبال؟ مشروط به درد خود، از بدبختی این قانون طبیعت، یقین بی همتای هموار نشده ای که به دنبال توقف هذیانی بود.

توسل : آگاه هستید؟ در معرض کثیفی خود، متوجه بدبختی این قانون طبیعت، بی آلایش است[S. 309]اطمینان غیرقابل مقایسه به دنبال رفع هذیان است؟ «و من، راهبان، پس از مدتی، هنوز در شکوفه‌های تازه، با موهای تیره براق، از جوانی شاد، در نخستین مردانگی، برخلاف میل پدر و مادر گریان و ناله‌ام، با مو و ریش تراشیده، با لباس‌های رنگ پریده، لذت می‌برم.

دعانویس برای طلاق

رها شده از خانه به بی خانمانی. «پس چون حاجی شدم و در جستجوی خیر واقعی و جست و جوی عالی ترین راه بی همتای آرامش بودم، نزد خارو کلامو رفتم و به او گفتم: ای برادر کلامو دوست دارم در این تعلیم و دستور زاهدانه زندگی کنم. در این‌جا، راهبان، اَخارو کلامو پاسخ داد: «بمان، ای بزرگوار! چنین است این تعلیم که انسان فهیم{۱۶۴}حتی خیلی زود، می توان تسلط خود را قابل درک و آشکار ساخت و به آن دست یافت.

دعانویس برای طلاق : و من، راهبان، خیلی زود، خیلی زود، این آموزش را درک کردم. من اکنون آموختم، راهبان، همان طور که لب و صدا می توانند بیان کنند، کلام دانش و کلام شاگردان بزرگتر، و من و دیگران می دانستیم: «ما آن را می دانیم و درک می کنیم.» سپس، راهبان، این فکر به ذهنم خطور کرد. من: «آخارو کلامو کل آموزه را بر اساس اعتقاد خود اعلام نمی‌کند که «من در اختیار آن هستم و برای خودم قابل درک است.

طلاق

طلاق : آنگاه راهبان، این فکر به ذهنم خطور کرد: «من به دنبال چه هستم، من در معرض تولد، پیری، بیماری، مرگ، درد، خاک، هر تولد، پیری، بیماری، مردن؟، مشمول درد، به کثیفی؟ چه می شود اگر من که خود در معرض زاد و ولد هستم، با توجه به بدبختی این قانون طبیعی، به دنبال امنیت بی بدیل بی نظیر، پایان توهمات باشم؟ مشروط به پیری خود، از بدبختی این قانون طبیعت، امنیت بی‌سابقه‌ای که به دنبال توقف هذیانی بود.

دعانویس برای طلاق : مطمئناً خارو کلامو این آموزش را دقیقاً می‌داند.» اکنون، راهبان، من نزد خارو دعانویس برای گشایش بخت کلامو رفتم و چنین گفتم: «ای برادر کلامو، چگونه اعلام می‌کنی که ما این تعلیم را درک کرده‌ایم، آن را آشکار کرده‌ایم و به آن دست یافته‌ایم؟» سپس، راهبان، خارو کلامو آن را بیان کرد.[S. 310]آنگاه، راهبان، این فکر به ذهنم خطور کرد: «حتی آخارو کلامو هم اطمینان ندارد، اما من اطمینان دارم.

حتی اَحَرو کلامو هم ثبوت ندارد، اما من استواری دارم. حتی اَخارو کلامو هم بصیرت ندارد، اما من بصیرت دارم. حتی اَخارو کلامو هم خود شیفتگی ندارد، اما من در خود شیفتگی دارم. حتی آخارو کلامو هم حکمت ندارد، اما من خرد دارم. اگر اکنون بخواهم این تعلیم دعانویس برای کار را که اقارو کلامو می‌گوید: «من در مالکیت آن باقی می‌مانم، که برای خودم روشن شده است، به دست می‌آورم.

دعانویس برای طلاق : تا برای من کاملاً روشن شود، چطور؟» و خیلی زود، راهبان، من این آموزه را درک کرده بودم، آن دعانویس برای جلب عشق را برای خود آشکار کرده بودم و به آن دست یافتم. اکنون، راهبان، به خارو کلامو بازگشتم و چنین گفتم: «این تعلیم است، برادر کلامو؟ آیا تا آنجا که ما فهمیده ایم، آشکار شده و به آن رسیده ایم؟» – «ای برادر، آیا این تعلیم تا این حد فهمیده، آشکار و به دست آمده است.

خوشبختیم، ای برادر، بسیار خوشبختیم که ببینیم.» چنین ارجمند به عنوان یک زاهد واقعی! همانطور که من این آموزه دعانویس برای چله بری را موعظه می کنم، تو نیز به آن دست یافتی.{۱۶۵}همانطور که شما آن را به دست آورده اید، من نیز این آموزه را موعظه می کنم. همانطور که من آموزش را می دانم، شما نیز آموزش را می دانید. همانطور که شما آموزش را می دانید، من نیز آموزش را می دانم.

دعانویس برای طلاق : همانطور که من هستم، شما هم هستید. همانطور که تو هستی، من هم هستم. پس بیا برادر، ما دعانویس برای دفع همزاد خودمان این گروه از شاگردان را رهبری کنیم.» به این ترتیب، راهبان، اقارو کلامو، معلم من، من را که شاگرد او هستم، همتای خود اعلام کرد و مرا گرامی داشت.[S. 311]با افتخار بزرگ سپس ای راهبان این فکر به ذهنم خطور کرد: این تعلیم به رویگردانی نمی انجامد.

برگرداندن، منحل شدن، از بین بردن، از بین بردن، بیدار شدن، انقراض،اما فقط برای ورود به قلمرو نیستی.» و این تعلیم را ناراضی یافتم، راهبان، و ناراضی از آن رفتم. «اکنون، راهبان، در جستجوی خیر واقعی، در جست‌وجوی عالی‌ترین راه صلح بی‌نظیر، نزد اوداکو، پسر رامو، رفتم و به او گفتم: «ای برادر رامو، دوست دارم در این تعلیم زاهدانه زندگی کنم. و دستور دهید.

دعانویس برای طلاق : سپس، راهبان، اوداکو راماپوتو به من پاسخ داد: «بمان ای بزرگوار! این تعلیم چنان است که انسان فهیم می تواند، حتی در مدت کوتاهی، تسلط خود را قابل فهم و آشکار سازد و به آن دست یابد.» و من راهبان، خیلی زود، خیلی زود، این تعلیم را فهمیدم. من اکنون آموختم، راهبان، همان طور که لب و صدا می توانند بیان کنند.

کلام دانش و کلام شاگردان بزرگتر، و من و دیگران می دانستیم: «ما آن را می دانیم و درک می کنیم.» سپس، راهبان، این فکر به ذهنم خطور کرد. من:[S. 312]برای من، راهبان، این فکر بود: «حتی رامو هم اعتماد نداشت، اما من اعتماد دارم. حتی رامو هم استواری نداشت{۱۶۶}اما من استواری دارم. حتی رامو هم بصیرت نداشت، اما من بصیرت دارم.

دعانویس برای طلاق : حتی رامو هم خود شیفتگی نداشت، اما من در خود شیفتگی دارم. حتی رامو هم عقل نداشت، اما من عقل دارم. پس فرض کنید این تعلیم که رامو می‌گوید: «من در اختیار آن هستم و برای خودم روشن و قابل فهم هستم»، باید در پی کسب آن باشم تا برای من کاملاً روشن شود؟» و خیلی زود، خیلی زود، راهبان اگر این آموزه را فهمیده بودم، آن را برای خود آشکار می کردم و به آن دست می یافتم.

اکنون، راهبان، دوباره نزد اوداکو راماپوتو رفتم و چنین گفتم: “آیا برادر، طبق توضیحات رامو، این آموزه را ما در این زمینه درک، آشکار و به دست آورده ایم؟” این تعلیم درک شد، آشکار شد و ارائه شد.» – «اکنون دارم، برادر، من این آموزش را فهمیدم، برایم روشن کردم و به آن رسیدم.» – «خوشحالیم، ای برادر، بسیار خوشبختیم که چنین بزرگواری را به عنوان یک زاهد واقعی می بینیم! همانطور که رامو تعلیم را اعلام کرد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 8 =