توسل

طلسم ازدواج مردان

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم ازدواج مردان , رسانه توسل ( جهت مشاوره مردان و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم ازدواج مردان : هذیان از طریق خستگی ناپذیری، فرد مشکوک با اعتماد می تواند هذیان های خود را از بین ببرد. فرد گستاخ می تواند از طریق شرم هذیان های خود را از بین ببرد، می تواند به حذف هذیان ها دست یابد.

توسل : فرد بی وجدان می تواند از طریق وظیفه شناسی به نابودی هذیان ها برسد، افراد بی تجربه می توانند هذیان های خود را از بین ببرند. می تواند از طریق تجربه به حذف هذیان ها دست یابد.

طلسم ازدواج مردان

فرد تسلیم می تواند از طریق پایداری به حذف هذیان ها دست یابد، فردی که در بینش تیره شده می تواند با روشن ساختن بینش خود به نابودی هذیان ها دست یابد، احمق می تواند از طریق خرد به حذف هذیان ها برسد.{۴۶}هر کس معنایی پایین‌تر داشته باشد، آن را با دو دست بگیرد و به سختی برگردد، می‌تواند با معنای بالاتر، نجابت و خونسردی، هذیان را خاموش کند.

طلسم ازدواج مردان : بنابراین من، کوندو، نوع انصراف را نشان دادم، نوع قدرت قلب را نشان دادم، نوع آمدن را نشان دادم، نوع وجود بالاتر را نشان دادم، نوع حذف را نشان دادم. چه استادی، کوندو، به شاگردان از روی محبت و شفقت، متاثر از شفقت، از من دریافت کردی. آنجا، کوندو، درختان دعوت می کنند و گوشه نشین های خالی وجود دارد. بینش کار، کوندو، تا تنبل نشوید و بعداً پشیمان نشوید.

مردان

مردان : از توهمات خود از طریق صداقت، افراد لجوج می توانند از طریق تمایل به انقراض توهمات خود دست یابند.[S. 78]افراد بیهوده با سادگی می توانند هذیان های خود را از بین ببرند، افراد تیزبین با ظرافت می توانند هذیان های خود را از بین ببرند، افراد بدخواه می توانند با خیرخواهی هذیان های خود را از بین ببرند، افراد ولرم می توانند هذیان های خود را از بین ببرند.

طلسم ازدواج مردان : این را به عنوان فرمان ما نگه دارید.» آن مبارک چنین گفت. ماهاکوندو ارجمند با رضایت از سخنان مبارک شاد شد. [S. 79] 9. قسمت اول گفتار نهم دانش درست من شنیدم که زمانی آن مبارک با ساواتی در سیگروالده در باغ آناتاپیندیکوس اقامت داشت. در آنجا ساریپوتو محترم رو به راهبان کرد: “شما راهبان!” – “برادر!” آن راهبان با دقت به ساریپوتو محترم شکستن طلسم طلاق پاسخ دادند. ساریپوتو بزرگوار چنین گفت: «علم درست، علم درست»، برادران همین را می گویند. اما ای برادران، شاگرد مقدس تا چه اندازه از علم درست برخوردار است.

اگر علمش صادقانه باشد، اگر محبتش به تدریس محک زده شود، آیا او متعلق به این تعلیم شریف است؟ «حتی از دور، ای برادر، ما به ساریپوتو ارجمند می‌آمدیم تا در این مورد اطلاعاتی به دست آوریم. واقعاً خوب است که ساریپوتو محترم بخواهد دعای ابطال هر طلسم این موضوع را توضیح دهد: سخنان ساریپوتو محترم توسط راهبان حفظ خواهد شد. پس برادران گوش دهید و به آنچه می گویم دقت کنید.

طلسم ازدواج مردان : آن راهبان با دقت به ساریپوتو محترم پاسخ دادند: «مسلماً، برادر! ساریپوتو دعای باطل شدن طلسم صوتی بزرگوار چنین گفت: «ای برادران، وقتی شاگرد مقدس بدی را می‌شناسد و ریشه بدی را می‌شناسد، نیکی را می‌شناسد و ریشه خوبی را می‌شناسد،{۴۷}از این جهت برادران اگر علم درستی دارد علم اوست[S. 80]شخص صادقی که عشق خود را به تدریس محک زده است، به این تعلیم شریف تعلق دارد.

حالا برادران، شر چیست، ریشه شر چیست، خیر چیست، ریشه خیر چیست؟ ای برادران، کشتن شر است، دزدی شر است، هوس کردن شر است، دروغ شر است،تهمت بد است، گفتار تند، بد است، سخنان رکیک، بد است، طمع شر است، خشم باطل کردن طلسم از نظر اهل سنت شر است، علم دروغ، شر است. برادران به این می گویند شر. و ای برادران، ریشه شر چیست؟ اعتیاد ریشه بدی است، نفرت ریشه بدی است.

طلسم ازدواج مردان : دیوانگی ریشه بدی است. برادران به این می گویند ریشه شر. و ای برادران، خوبی چیست؟ غلبه بر کشتن نیکی است، غلبه بر دزدی نیکی است، غلبه بر هوس نیکی است، غلبه بر دروغ نیکویی است، غلبه بر تهمت نیکی است، غلبه بر گفتار تند، نیکی است، غلبه بر سخنان رکیک، خیر است، غلبه بر هوس ها حسن است. ، غضب خیر است، علم درست خیر است.

برادران به این می گویند خیر. و چه، برادران، ریشه خوبی است؟ عدم اعتیاد ریشه خوبی است، عدم تنفر طلسم بخت گشایی ازدواج ریشه خوبی است، جنون ریشه خوبی است. برادران به این می گویند ریشه خیر. «اینک ای برادران، شاگرد مقدس را شر، ریشه شر، خیر، ریشه خیر بشناسید، و او انگیزه اراده را کاملاً انکار کرده، انگیزه خجالتی را از خود دور کرده، انگیزه خودخواهی را نابود کرده، جهل را از بین برده است.

طلسم ازدواج مردان : از دست رفته، دانش به دست آمده، او باعث رنج می شود[S. 81]پایانی در این زندگی از این جهت برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تدریس محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. آن راهبان که از سخنان بزرگوار ساریپوتو خشنود و راضی بودند، گفتند: «خب، برادر! صادقانه، عشق او به تدریس امتحان شده است،

او متعلق به این تعلیم شریف است؟ «البته برادران. وقتی، برادران، شاگرد مقدس غذا و غذا را تشخیص دادرشد، انحلال غذا و مسیر منتهی به انحلال غذا را می شناسد، از این نظر برادران، علم درستی دارد، اگر علمش صادقانه باشد، عشقش به آموزش محک زده است، متعلق به این تعلیم شریف است. .{۴۸}حالا برادران، غذا چیست، توسعه غذا چیست.

طلسم ازدواج مردان : انحلال غذا چیست، مسیر منتهی به انحلال غذا چیست؟ چهار نوع غذا، برادران، در دسترس موجودات است، آنهایی که برای نگهداری پدید آمده اند، آنهایی که پدید آمده اند.در حال ظهور برای توسعه[۷] ؛ کدام چهار غذای تشکیل دهنده بدن، درشت یا ریز، ثانیاً لمس، سوم ادراک معنوی، چهارم آگاهی. رشد تشنگی مستلزم رشد غذا است، انحلال تشنگی مستلزم حل شدن غذا است.

اما این همان راه مقدس هشتگانه است، راهی است که به تغذیه حلول منتهی می شود، یعنی: معرفت صحیح، نگرش صحیح، گفتار صحیح، عمل صحیح، رفتار صحیح، تلاش صحیح، بینش صحیح، وحدت صحیح. [S. 82] اکنون ای برادران، مرید مقدس غذا، رشد غذا، انحلال غذا، مسیر منتهی به حل شدن غذا را می شناسد، و انگیزه بی نیازی را کاملاً انکار کرده و انگیزه را از خود دور کرده است.

طلسم ازدواج مردان : خجالتی، انگیزه نفس ریشه کن شده، جهل از بین رفته، دانش به دست آمده است، آنگاه به رنج در این زندگی پایان می دهد. از این جهت برادران، اگر شاگرد مقدسی علم درستی داشته باشد، اگر علمش صادق باشد، اگر محبتش به تدریس محک زده شود، متعلق به این تعلیم شریف است. آن راهبان که از سخنان بزرگوار ساریپوتو خشنود و راضی بودند، گفتند: «خب، برادر! صادقانه، عشق او به تدریس امتحان شده است،

او متعلق به این تعلیم شریف است؟ «البته برادران. اگر برادران، مرید مقدس رنج را تشخیص داد و رشد رنج را تشخیص داد.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + یازده =