توسل

دعانویس خوب

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

دعا نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

دعانویس خوب , رسانه توسل ( جهت مشاوره خوب و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , دعانویس خوب : با شنیدن صدای خدایان که فراتر از شادی نامحدود زندگی می کنند. صدای خدایان دنیای برهما طنین انداز شد: “خوشا به حال وجینرها، به راستی، خوشا به حال قوم وجی، جایی که کامل، قدوس، بیدار کامل، و این سه پسر بزرگوار، آنورودو ارجمند، ناندیو ارجمند، کیمبیلو ارجمند، در آنجا ساکن هستند.” [S. 397] بنابراین در آنجا آن بزرگواران در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن تا دنیای برهما درک شدند.

توسل : پس باشد، دیقو، همینطور باشد، دیگو. اگر خانواده دیقو که آن سه پسر بزرگوار از خانه به غربت رفتند، با عشق به آن سه پسر بزرگوار فکر می کردند، برای مدت طولانی نیز به خیر و رستگاری آنها بود. هنگامی که حلقه خانواده، دیقو، که از آن سه پسر بزرگوار از خانه بیرون رفتند و بی خانمان شدند،{۲۱۱}فکر کردن به آن سه پسر بزرگوار عاشق، برای مدت طولانی نیز به نفع و رستگاری او بود.

دعانویس خوب

اگر روستای دیغو که آن سه پسر بزرگوار از خانه به غربت رفتند، با عشق به آن سه پسر بزرگوار فکر می کرد، برای او رفاه و رستگاری نیز برای مدت طولانی به ارمغان می آورد. اگر شهر دیغو که آن سه پسر بزرگوار از وطن به غربت رفتند، با عشق به آن سه پسر بزرگوار می اندیشیدند، برای مدت طولانی نیز به خیر و رستگاری آنها بود.

دعانویس خوب : اگر پایتختی دیغو که آن سه پسر بزرگوار خانه را ترک کردند و خانه را ترک کردند، با عشق به آن سه پسر بزرگوار می اندیشیدند، به خیر و رستگاری آنها نیز برای مدت طولانی بود. وقتی سرزمین دیغو، که آن سه پسر بزرگوار از خانه بیرون رفتند و بی خانمان شدند، فکر کردن به آن سه پسر بزرگوار عاشق، برای مدت طولانی نیز به نفع و رستگاری او بود. حتی اگر همه بزرگواران دیقو از آن سه پسر بزرگوار با عشق یاد می کردند.

خوب

خوب : خوشا به حال وجینرها، به راستی، خوشا به حال قوم وجی، جایی که کامل، قدوس، بیدار کامل، و این سه پسر بزرگوار، آنورودو ارجمند، ناندیو ارجمند، کیمبیلو ارجمند، در آنجا ساکن هستند.” شنیدن صدای خدایان شادی نامحدود، صدای بهترین دعانویس در استان فارس خدایانفراتر از شادی نامحدود، دوباره خدایان ساکن هستند: “خوشا به حال وجینرها، به راستی، خوشا به حال قوم وجی، جایی که کامل، قدوس، بیدار کامل، و این سه پسر بزرگوار، آنورودو ارجمند، ناندیو ارجمند، کیمبیلو ارجمند، در آنجا ساکن هستند.

دعانویس خوب : برای خیر و رستگاری هر یک از آنها برای مدت طولانی بود. اگرچه همه روحانیون، دیقو،[S. 398] از آن سه پسر بزرگوار با عشق یاد کنیم، هر یک از آنها برای مدت طولانی برای رستگاری سود می برد. حتی اگر همه عوام دیقو به آن سه پسر بزرگوار با عشق بهترین دعانویس در چهارمحال و بختیاری می اندیشیدند، برای مدت طولانی به خیر و رستگاری هر یک از آنها بود. حتی اگر همه بندگان دیقو به آن سه پسر بزرگوار با عشق می اندیشیدند.

برای خیر و رستگاری هر یک از آنها مدت ها بود. حتی اگر دنیا، دیقو، با خدایانش، ارواح خبیث و مقدسش، با انبوه توبه‌کنندگان و کاهنان، خدایان و انسان‌ها، به آن سه پسر بزرگوار عاشق فکر می‌کرد، پس برای خود دنیا، با خدایانش کافی بود. ارواح شیطانی و مقدس آن، با دعانویس در عنبران اردبیل انبوه توبه‌کنندگان و کاهنان، خدایان و انسان‌ها، آرزوی خیر و رستگاری دارند.

دعانویس خوب : ببین، دیقو، چقدر آن سه پسر بزرگوار برای خیر و صلاح بسیاری، به نفع بسیاری، از روی شفقت به دنیا کار می‌کنند: به نفع، خیر و سلامت خدایان و انسان‌ها». مبارکه چنین گفت. راضی، دیغو، غریب، روح، از قول مبارکه شاد شد. ۳۲. قسمت چهارم دعانویس خوب در هرمزگان سخنرانی دوم در جنگل من شنیدم که زمانی آن حضرت در جنگل جنگل گوسیگام اقامت داشت.

با برخی از[S. 399]مافوقان معروف، شاگردان معروف، با ساریپوتو ارجمند و ماهاموگالانو ارجمند، با ماهاکاساپو ارجمند و آنورودو ارجمند، با رواتو ارجمند و آناندو ارجمند، و با دیگر مافوقان معروف، شاگردان معروف. هنگامی که ماهاموگلانوی ارجمند تا عصر به استراحت دعانویس خوب در تهران یادبود پایان داد، به محل اقامت آن بزرگوار رفت و به ماهاکاساپو ارجمند چنین گفت: “بیا، برادر کاساپو، اجازه دهید به ساریپوتو ارجمند برویم تا آموزش را بشنویم.

دعانویس خوب : ماهاکاساپو ارجمند به ماهاموگالانو ارجمند پاسخ داد: «با خوشحالی، برادر. و ماهاموگالانو ارجمند و ماهاکاساپو ارجمند و همچنین آنرودو ارجمند اکنون به جایی که ساریپوتو محترم برای شنیدن این تعلیم اقامت داشت، رفتند. اما آناندو ارجمند دید که این بزرگواران برای شنیدن این تعلیم نزد ساریپوتو ارجمند رفتند و با دیدن آنها نزد ریواتو ارجمند رفت.

به او چنین گفت: برو، برادر رواتو، آن بزرگواران به جایی که ساریپوتو ارجمند برای شنیدن تعلیم زندگی می کند. بیا، برادر رواتو، برای شنیدن تعلیم به ساریپوتو ارجمند برویم.» رواتو ارجمند به اِناندو ارجمند پاسخ داد: «مطمئناً، برادر. و رواتو ارجمند و آناندو ارجمند اکنون به جایی که ساریپوتو ارجمند در آنجا اقامت داشت رفتند تا این تعلیم را بشنوند.

دعانویس خوب : سپس ساریپوتو محترم، رواتو ارجمند و آناندو ارجمند را دید که از دور نزدیک می شوند، و پس از دیدن آنها به آناندو ارجمند چنین گفت: «آناندو ارجمند خوش آمدید، درود بر آناندو بزرگوار، که منتظر مبارک است، نزدیک به آن مبارک است. لذت بخش، برادر آناندو، جنگل گوسیگام است، شب روشن مهتابی شگفت انگیز است، درختان در شکوفه کامل هستند، رایحه های بهشتی، آدم فکر می کند.

در اطراف می پیچد. چه راهب، برادر آناندو، دوست دارد جنگل گوسیگام بدرخشد.{۲۱۳}قرض دادن؟” «در آنجا، برادر ساریپوتو، یک راهب چیزهای زیادی شنیده است. و آنچه در آغاز آرام می گیرد، در وسط آرام می گیرد، در پایان آرام می گیرد، و زهد کاملاً خالص و روشن شده را صادقانه به معنای و کلمه به کلمه منتقل می کند: آن را می شناسد، حفظ می کند.

دعانویس خوب : با گفتار بر آن مسلط می شود، آن را حفظ می کند. حافظه او، آن را از پایه درک کرده است. او چهار نوع شنونده را مطرح می کند[۲۶] بیانگر آموزش، به طور کلی، با جزئیات و در زمینه، برای نابودی کامل امیال است. چنین راهبی، برادر ساریپوتو، ممکن است به جنگل گوسیگام شکوه بخشد.» ساریپوتو بزرگوار پس از گفتن این مطلب خطاب به ریواتو ارجمند گفت: «آناندو ارجمند، برادر رواتو، طبق شرایط او پاسخ داد.

اکنون از رواتو ارجمند می‌پرسیم: لذت بخش است، برادر رواتو، جنگل گوسیگام است، شب روشن مهتابی شگفت انگیز است، درختان در شکوفه کامل هستند، رایحه های بهشتی، منظورم این است.[S. 401]مرد، باد به اطراف. چه راهبی، برادر رواتو، به جنگل گوسیگام شکوه خواهد بخشید؟» «در آنجا، برادر ساریپوتو، راهبی از سکون یادها سرحال و شاد می شود، برای آرامش درونی تلاش می کند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + نه =