توسل

طلسم مجرب

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ
Rate this post

طلسم مجرب , رسانه توسل ( جهت مشاوره مجرب و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم مجرب : یا زودگذر؟” زودگذر، پروردگارا! اما چه چیزی گذرا است، بد است یا خوب؟ “افسوس، پروردگارا!” “اما چه چیزی زودگذر است، افسوس که قابل تغییر است، آیا می توان در مورد آن گفت: “آن متعلق به من است. آن من هستم، آن خود من است”؟ “قطعا نه، پروردگارا!” “ای راهبان، نظر شما چیست: آیا ادراک فنا ناپذیر است یا ناپایدار؟” زودگذر، پروردگارا! اما چه چیزی گذرا است.

توسل : بد است یا خوب؟ “افسوس، پروردگارا!” [S. 269] “اما چه چیزی زودگذر است، افسوس که قابل تغییر است، آیا می توان در مورد آن گفت: “آن متعلق به من است، آن من هستم، آن خود من است”؟ “قطعا نه، پروردگارا!” “ای راهبان، شما چه فکر می کنید: آیا تمایزات فنا ناپذیر هستند یا فناپذیر؟” زودگذر، پروردگارا! اما چه چیزی گذرا است، بد است یا خوب؟ “افسوس، پروردگارا!” “اما چه چیزی زودگذر است، افسوس که قابل تغییر است.

طلسم مجرب

آیا می توان در مورد آن گفت: “آن متعلق به من است، آن من هستم، آن خود من است”؟ “قطعا نه، پروردگارا!” “راهبان، شما چه فکر می کنید: آیا آگاهی زوال ناپذیر است یا ناپایدار؟” زودگذر، پروردگارا! اما چه چیزی گذرا است، بد است یا خوب؟ “افسوس، پروردگارا!” “اما چه چیزی زودگذر است، افسوس که قابل تغییر است، آیا می توان در مورد آن گفت: “آن متعلق به من است، آن من هستم.

طلسم مجرب : آن خود من است”؟ “قطعا نه، پروردگارا!” «بنابراین، راهبان، هر چه از جسم است {۱۳۹}گذشته، آینده، حال، مال خود یا دیگری، درشت یا خوب، معمولی یا نجیب، دور یا نزدیک: هر چیزی که جسمانی است، مطابق با حقیقت، باید با خرد کامل به آن نگریسته شود، بنابراین: «آن متعلق نیست. برای من، این من نیستم، آن خود من نیستم.» هر آنچه از احساس وجود دارد.

مجرب

مجرب : آیا بدن فنا ناپذیر است یا فناپذیر؟” زودگذر، پروردگارا! اما چه چیزی گذرا است، بد است یا خوب؟ “افسوس، پروردگارا!” “اما چه چیزی زودگذر است، افسوس که قابل تغییر است، آیا می توان در مورد آن گفت: “آن متعلق به من است، آن باطل کردن طلسم شیخ بهایی من هستم، آن خود من است”؟ “قطعا نه، پروردگارا!” “راهبان، شما چه فکر می کنید: آیا احساس فناناپذیری است.

طلسم مجرب : گذشته، آینده، حال، خود یا بیگانه، درشت یا خوب، معمولی یا نجیب، دور یا نزدیک:[S. 270] هر احساسی مطابق با حقیقت باید با خرد کامل نگریسته شود، بنابراین: «این به من تعلق ندارد، من نیستم، من نیستم.» هر آنچه در ادراک وجود دارد، گذشته، آینده، حال دعای ابطال هر طلسم وجود دارد. خود یا خارجی، درشت یا خوب، معمولی یا نجیب، دور یا نزدیک: طبق حقیقت، همه ادراک باید با خرد کامل نگریسته شود.

بنابراین: «به من تعلق ندارد، من نیستم، نیستم. من.» هر تفاوتی که وجود دارد، گذشته، آینده، حال، خود طلسم مرگ مجرب یا شخص دیگری، خشن یا خوب، معمولی یا نجیب، دور یا نزدیک: طبق حقیقت، همه تمایزات باید با خرد کامل نگریسته شوند، بنابراین : “آنها به من تعلق ندارند، آنها من نیستند، آنها خود من نیستند.” هر آگاهی که ممکن است وجود داشته باشد.

طلسم مجرب : گذشته، آینده، حال، خود یا بیگانه،درشت یا خوب، معمولی یا نجیب، دور یا نزدیک: باید به تمام آگاهی، مطابق با حقیقت، با خرد کامل نگریست: «این به من تعلق ندارد، آن من نیستم، آن خود من نیستم». «در چنین منظره ای راهبان، مرید مقدس باطل کردن طلسم بیکاری مجرب از بدن خسته می شود و از احساس خسته می شود و از ادراک خسته می شود و از تمایزات خسته می شود و از آگاهی خسته می شود.

خسته، برمی گردد. با روی گردانی، خود را آزاد می کند. ›در رستگاری رستگاری است‹، این تحقق عمل می کند. ›تولد خشک شد، زهد تمام شد، کار به پایان رسید، این دنیا دیگر نیست‹ می فهمد. “چنین باطل کردن طلسم با مدفوع سگ راهب، راهبان، “بالابر پیچ” می شود[S. 271]نامیده می شود، ‘پرکننده ترانشه’ نامیده می شودبه نام «تیر انداز»، به نام «بی قلاب»، به نام «قدیس، بی پرچم، بدون بار، رفت». “اما راهبان، چگونه راهب به بالابر پیچ تبدیل می شود.

طلسم مجرب : سپس راهبان، راهب جهل را انکار می کند، ریشه را قطع می کند، مانند کنده خرما ساخته می شود تا دیگر نتواند جوانه بزند، دیگر نتواند رشد کند. بنابراین، راهبان، راهب به بالابر پیچ می شود. «اما راهبان چگونه راهب خندق پرکن می شود؟ در آنجا ای راهبان، راهب جهان متحول تولدی را که آبستن هستی است، انکار می کند، آن را از ریشه قطع می کند، آن را مانند کنده خرما می کند تا دیگر نتواند جوانه بزند، دیگر نتواند رشد کند.

بنابراین ای راهبان، راهب پرکننده خندق می شود. «اما راهبان، راهب چگونه از تیر خلاص می شود؟ سپس راهبان تشنگی زندگی را راهب انکار می کند، از ریشه آن را قطع می کند، مانند کنده خرما می سازد تا دیگر نتواند جوانه بزند، دیگر نتواند رشد کند. پس ای راهبان، راهب تیر پرتاب کننده می شود. «اما راهبان چگونه راهب بی قلاب می شود؟ سپس، راهبان، پنج غل و زنجیر را که می‌کشند توسط راهب رد می‌شوند.

طلسم مجرب : از ریشه آن را قطع می‌کنند، مانند کنده خرما می‌سازند تا دیگر نتوانند جوانه بزنند، دیگر نتوانند رشد کنند. پس ای راهبان، راهب بی قلاب می شود. “و راهب چگونه قدیس می شود،[S. 272]به بی پرچم، بی بار، منزوی؟ آنگاه راهبان، راهب تکبر را انکار می کند، ریشه را قطع می کند، آن را مانند کنده خرما می سازد تا دیگر نتواند جوانه بزند، دیگر نتواند رشد کند.

پس ای راهبان، راهب می شود قدیس، بی پرچم، بی بار، مرده. «راهب، راهبان، حتی خدایان هند، برهما و پاجاپاتی، بسیار آرام، جرأت نمی‌کنند کمین کنند: «این آگاهی درست است.» و چرا که نه؟ حتی در طول زندگی ام، شما راهبان را نامفهوم می نامم. «پس من می گویم، پس بیاموزید ای راهبان، برخی از زاهدان و برهمین ها بی دلیل، بیهوده، به دروغ، نادرست به من تهمت می زنند.

طلسم مجرب : منکر گوتامو زاهد است. نابودی، نابودی، نابودی موجودات زنده که او اعلام می کند.» آنچه که نیستم، راهبان، صحبت نکنید، آن زاهدان و برهمن های عزیز، بی دلیل، بیهوده، به دروغ، به ناحق مرا متهم می کنند: «منکر گوتامو زاهد است، او. نابودی، نابودی، و نابودی موجودات زنده را اعلام می‌کند. «راهبان، من امروز مانند گذشته فقط یک چیز را اعلام می‌کنم.

رنج و ریشه‌کنی رنج. «وقتی راهبان، مردم کامل شده را سرزنش می کنند، محکوم می کنند، آزار و اذیت می کنند و به او حمله می کنند، راهبان، فرد کامل شده خشمگین نمی شود، عبوس نمی شود، افسرده نمی شود. وقتی راهبان، مردم برای کامل ارزش قائلند، ارزش قائلند، به او احترام می گذارند و ارج می نهند، آنگاه کامل می شود.

طلسم مجرب : ای راهبان، نه شاد، نه مسرور، نه متورم. هنگامی که راهبان، مردم برای شخص کامل ارزش قائل هستند، ارزش می گذارند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + هفت =