توسل

خرید طلسم

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

خرید طلسم , رسانه توسل ( جهت مشاوره طلسم و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , خرید طلسم : خسته، آرامش ذهن خود را از دست دادند. آشفته، اکنون به آن علوفه ای که طبیعت پراکنده می کند، به آن لذت در جهان نزدیک شدند. فریفته، خود را به لذتی کور تسلیم کردند. فریب خورده، با ذوق کورکورانه، راحت شدند. راحت، خودشان را رها کردند. و هنگامی که خود را رها کردند، در آن قفس، در آن شهوت دنیا، در رحمت طبیعت بودند.

توسل : و لذا راهبان، زاهدان و توبه کنندگان دوم نیز نتوانستند از عالم طبیعت بگریزند.{۱۵۷}این زاهدان و توبه کنندگان دوم مانند گله دوم وحشی ها، راهبان، به نظر من می آیند. سپس راهبان و زاهدان و توبه کنندگان سوم چنین می اندیشیدند: اولی ها و دومی ها نتوانستند از دایره قدرت طبیعت بگریزند. چه می شد اگر اکنون به علوفه ای که طبیعت پراکنده می کند.

خرید طلسم

نزدیک به شهوات دنیوی بودیم؟ با ماندن در آنجا فریفته نخواهیم شد و کورکورانه از غذا لذت نخواهیم برد. نه فریفته و نه کورکورانه از غذا لذت نخواهیم برد. اگر راحت نباشیم خودمان را رها نمی کنیم. و اگر خودمان را رها نکنیم، در آن حصار، در آن شهوت دنیا، تسلیم لذت های طبیعت نخواهیم شد.» و نزدیک علوفه ای که طبیعت می پراکند، درنگ کردند.

خرید طلسم : نزدیک به شهوت دنیوی; در آنجا ساکن شدند و غذای خود را نه فریفته و نه کورکورانه خوردند. اغوا نشدند و کورکورانه از غذا لذت نبردند، راحت نشدند. راحت نمی شدند، خودشان را رها نمی کردند. و چون خودشان را رها نکردند، داخل شدند[S. 300]آن قفس، در آن شهوت دنیا، تسلیم لذت های طبیعت نشد. اما اکنون دیدگاه هایی مانند: ›جهان ابدی است← یا ›جهان موقتی است.

طلسم

طلسم : و آنها با گیاهان و قارچ ها زندگی می کردند، از برنج و ذرت وحشی، از دانه‌ها و هسته‌ها، از شیر گیاهی و رزین درختان، از علف‌ها، از سرگین گاو، روی ریشه‌ها و میوه‌های جنگل، با میوه‌های افتاده زندگی می‌کردند. و در آخرین ماه تابستان، هنگامی که علف و آب خشک شد، بسیار نازک شدند. فوق العاده لاغر شدن[S. 299]آنها قدرت خود را از دست دادند.

خرید طلسم : متفاوت، بدن متفاوت»، «کمال شده پس از مرگ وجود دارد» یا «کمال شده پس از مرگ وجود ندارد» یا «کمال شده وجود دارد و پس از مرگ وجود ندارد» یا «کمال شده نه وجود دارد و نه وجود دارد». بعد از طلسم ابطال جمیع الاسحار مرگ’.{۱۵۸}و لذا راهبان، زاهدان و توبه کنندگان سوم نتوانستند از عالم طبیعت بگریزند. مانند گله سوم وحشی ها، راهبان، این سومین زاهد و توبه بر من ظاهر می شوند.

آنگاه راهبان، زاهدان و توبه‌کنندگان چهارم فکر کردند: اولی‌ها و دومی‌ها و حتی سومی‌ها طریقه ی باطل کردن طلسم نتوانستند از دایره قدرت طبیعت بگریزند. اگر به مکانی دور از دسترس طبیعت و همراهانش می رفتیم چه؟ از آنجا به علوفه ای که طبیعت پراکنده می کند، به شهوات دنیوی نزدیک شویم، نه اینکه فریفته باشیم و کورکورانه از تغذیه بهره نبریم. نه فریفته و نه کورکورانه از غذا لذت نخواهیم برد.

خرید طلسم : اگر راحت نباشیم خودمان را رها نمی کنیم. و اگر خودمان را رها نکنیم، در آن حصار، در آن لذت دنیا، تسلیم لذت های طبیعت نخواهیم شد.» و به جایی رفتند که برای طبیعت و همراهانش غیرقابل دسترس ماند. از آنجا به او نزدیک طلسم خرید شدند[S. 301]پوشش، {۱۵۹}که طبیعت برای لذت های دنیوی پراکنده می شود و آنها با وسوسه و کورکورانه غذا نمی خوردند; اغوا نشدند و کورکورانه از غذا لذت نبردند، راحت نشدند.

راحت نمی شدند، خودشان را رها نمی کردند. و چون خود را رها نمی‌کردند، در آن قفس، در آن شهوت دنیا، مشمول لذت طبیعت نبودند. و اینچنین راهبان چهارمین زاهد و توبه کننده از عالم طبیعت گریختند. مثل گله چهارم وحشی ها راهبان باطل شدن طلسم یهودی این چهارمین زاهد و توبه بر من ظاهر می شوند. »اما راهبان چگونه از دسترسی به طبیعت و همراهانش منع می شود؟ ای راهبان در آنجا ساکن است.

خرید طلسم : راهبی، دور از امیال، دور از چیزهای ناپسند، در آرامش متفکرانه و متبرک متولد شده در آرامش، در تقدیس رؤیای اول. چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است. در ادامه باطل کردن طلسم با مدفوع سگ راهبان: راهب پس از تعمق و بزرگداشت، به سکون باطنی دریا، وحدت روح، آرامش سعادتمندانه فارغ از مراقبه و تفکر، زاییده اتحاد، تقدیس رؤیت دوم می رسد.

چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است. «به‌علاوه، راهبان: راهب در آرامشی آرام، بی‌آرام، بصیر، آشکارا هوشیار درنگ می‌کند؛ او در بدن احساس خوشبختی می‌کند، که اولیای الهی درباره آن می‌گویند: «بصیر آرام با شادی زندگی می‌کند». بنابراین[S. 302]او تقدیس رؤیای سوم را به دست می آورد.

خرید طلسم : چنین راهبان را راهب می گویند، طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است. راهب به بعد: پس از طرد شادی ها و غم ها، پس از نابودی شادی و ظلمت پیشین، راهب تقدیس بی درد، بی شادی، پاکی بی عیب، پاکی کامل، رؤیت چهارم را به دست می آورد. چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است.

در ادامه راهبان: راهب پس از غلبه کامل بر ادراکات شکلی، نابودی ضد ادراکات، طرد ادراکات کثرت، به قلمرو فضای نامحدود در اندیشه «فضا بی حد و حصر است» دست می یابد. چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است. راهب به بعد: پس از تسخیر کامل سپهر نامحدود فضا، در اندیشه «آگاهی نامحدود است.

خرید طلسم : به قلمرو آگاهی نامحدود دست می یابد.[۱۸] چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشم او را بدون هیچ اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است. «به‌علاوه راهبان: پس از غلبه کامل بر حوزه نامحدود آگاهی، راهب به فکر فرو می‌رود.{۱۶۰}›هیچ چیز آنجا نیست‹ قلمرو نیستی. چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است.

به علاوه راهبان: پس از غلبه کامل بر حوزه نیستی، راهب به مرز ادراک ممکن می رسد. چنین راهبان را راهب می گویند: طبیعت را کور کرده، چشمان او را بی اثری از بین برده، از شر ناپدید شده است.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 14 =