توسل

طلسم سیاهی

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم نویس

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم سیاهی , رسانه توسل ( جهت مشاوره سیاهی و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم سیاهی : همان طور که ای برادر، اگر برخی از مشاغل فوری پادشاه پاسنادی کوسالو را در حالی که در ساواتی اقامت داشت به ساکتام فراخواند:{۱۴۹}بین ساواتی و ساکتام هفت پست سریع السیر برای او تعیین می شود. و پادشاه پاسنادی کوسالو، ای برادر، قلعه خود را در ساواتی ترک کرد، اولین نامه سریع السیر را جلوی دروازه سوار کرد و اولی را به دومی برد.

توسل : تبارک و تعالی می گفت انقطاع هذیان بدون تمسک. اما اگر اى برادر، رفع هذیان بدون این چیزها ممکن است، پس انسان عامى به فرونشستن هذیانى دست یافت: زیرا عوام، اى برادر، بدون این چیزهاست. پس ای برادر، اکنون به تو مَثَلی می‌زنم و بسیاری از مَثَل‌ها خواهند آموخت[S. 290] خردمندان معنای یک سخنرانی را درک می کنند.

طلسم سیاهی

سپس از اولی به دومی صعود می کند و با این دوم به سوم پیش می رود. سپس از دوم به سوم صعود می کرد و با این سوم به چهارم پیش می رفت. سپس از سوم به چهارم صعود می کرد و با این چهارم به پنجم پیش می رفت. سپس از چهارم به پنجم صعود کرد و با این پنجم به ششم پیش رفت. سپس از پنجم به ششم صعود می کرد و با این ششم به هفتم پیش می رفت.

طلسم سیاهی : سپس از ششم به هفتم صعود کرد و هفتمین پست سریع السیر را به ساکتام، جلوی دروازه قلعه خود برد. «پس، ای برادر، پادشاه پاسنادی می‌خواهد به کوسالو پاسخ مناسب بدهد: «در طول اقامت من در ساواتی، رویداد مهم خاصی مرا به ساکتام فراخواند. سپس دستور دادم هفت پست سریع بین ساواتی و ساکتام برای من کنار گذاشته شود. و من قلعه خود را در ساواتی ترک کردم.

سیاهی

سیاهی : مبارکه، تمسک را ترک هذیان بدون چنگ زدن می نامید. اگر تبارک و تعالی، ای برادر، علم محض را انقطاع هذیان بدون تمسّک می‌خواند. تبارک و تعالی می‌گوید انقطاع هذیان بدون تمسک. اگر تبارک و تعالی، ای برادر، یقین محض را وقفه هذیانی بدون چنگ می‌گفت، آن حضرت می‌گفت وقفه هذیانی بی‌چسب. اگر تبارک و تعالی، ای برادر، علم ناب باطل کردن طلسم با سرکه الطرائق را انقطاع هذیان بدون تمسّک می نامید.

طلسم سیاهی : سوار اولین پست سریع السیر جلوی دروازه شد و با این اولین به دومی رانندگی کرد. سپس از اولی به دومی رفتم و با این دومی به سومی رانندگی کردم. سپس از دومی به سومی رسیدم و با این سوم به چهارم رانندگی کردم. سپس از سومی ابطال طلسم خوراندنی به چهارمی رسیدم و با این چهارم تا پنجم راندم. سپس از رتبه چهارم به رتبه پنجم صعود کردم و آن پنجم تا ششم را سوار شدم.

سپس از پنجمی به ششم رسیدم و با این ششم به هفتم رانندگی کردم. سپس از ششم به هفتم سوار شدم و با هفتمین پست سریع السیر در ساکتام، اینجا مقابل دروازه قلعه رسیدم.» پس ای برادر، پادشاه پاسنادی کوسالو می خواهد درست بداند.” همین طور ای برادر، فضیلت پاک به دل پاک، دل پاک به معرفت پاک، علم پاک به یقین محض، یقین خالص به معرفت خالص به راه ها.{۱۵۰}علم ناب طرق به علم ناب طریقت، علم ناب طریقت علم محض، علم ناب به انقطاع هذیانی بی‌چسب. ای برادر، برای رفع هذیانها، حیات مقدس در وجود مبارک تزکیه شده باطل کردن طلسم با مدفوع سگ است.

طلسم سیاهی : پس از این سخنان، ساریپوتو محترم به پونانو مانتانیپوتو ارجمند گفت: «نام آن بزرگوار چیست و رهروان آن بزرگوار را با چه نامی می شناسند؟ “اسم من پونو است، ای برادر، و برادران راسته مرا با نام ابطال هر طلسم می شناسند.” [S. 292] «عجیب، ای برادر، فوق‌العاده است که چنین شاگرد باتجربه‌ای، چنین دانای کامل کلام استاد، پونو مانتانیپوتو ارجمند، چقدر به این پرسش‌های بسیار عمیق پاسخ داده است.

خوشا به حال رهیبان، خوشا به حال رهیبان، که به آنها بینایی داده شده است، همراهی پونو مانتانیپوتو ارجمند! و اگر راهبان فقط با سرهای پوشیده از دید و معاشرت پونو مانتانیپوتو ارجمند برخوردار می شدند، آنها همچنان برکت و برکت خواهند داشت. خوشا به حال ما که باطل کردن طلسم دفن شده از دیدن و همراهی با ارجمند پونو مانتانیپوتو لذت می بریم!

طلسم سیاهی : با این سخنان، پونو مانتانیپوتو ارجمند به ساریپوتو ارجمند گفت: «نام آن بزرگوار چیست و رهروان آن بزرگوار را با چه نامی می شناسند؟ “اسم من اوپاتیسو است، ای برادر، و برادران راسته مرا به نام ساریپوتو می شناسند.” «وقتی با شما صحبت می‌کردیم، آن شاگردی که به قول خودشان شبیه استاد است، نمی‌دانستیم: این بزرگوار ساریپوتو است.

اگر این را می دانستیم، اینقدر مفصل نمی گفتیم. ای برادر، فوق‌العاده، بسیار شگفت‌انگیز است که چنین شاگرد باتجربه‌ای، چنین دانای کامل کلام استاد، ساریپوتو محترم، چقدر این پرسش‌های بسیار عمیق را مطرح کرده است. خوشا به حال رهیبان، خوشا به حال رهیابانی که به آنها بینایی داده شده است.

طلسم سیاهی : همراهی ساریپوتو ارجمند! و اگر فقط دید و همراهی ساریپوتو ارجمند برای رهیبان[S. 293]سرهای پوشیده، آنها همچنان برکت خواهند داشت، بسیار برکت.{۱۵۱}خوشا به حال ما که از دیدن و همراهی ساریپوتو ارجمند لذت می بریم! پس همانا آن دو بزرگوار از گفتار عالی یکدیگر مسرور شدند. ۲۵. بخش سوم گفتار پنجم غذا من شنیدم که زمانی آن مبارک در ساواتی، در سیگروالد، در باغ آناتاپیندیکو اقامت داشت.

در آنجا مبارک رو به راهبان کرد: «ای راهبان!» آن راهبان با دقت به مبارک پاسخ دادند. پس آن حضرت فرمود: راهبان، گیمر با این فکر برای بازی علوفه پراکنده نمی‌کند: «بازی ممکن است از علوفه‌ای که من در اینجا پراکنده می‌کنم لذت ببرد، برای اینکه سالم بماند و پیر شود، برای مدت طولانی از آن تغذیه کند». ، راهبان، او فکر می کند: “با علوفه ای که من در اینجا پراکنده می کنم، بازی خود را به لذتی کور تسلیم می کند.

طلسم سیاهی : اغوا شده، با لذت کور، راحت خواهد بود. هنگامی که راحت شد، رها کردن آن آسان خواهد بود. و اگر خودش را رها کند، به میل من در این قفس تحویل داده می شود.[S. 294]‹ راهبان، اولین گله حیوانات وحشی آمدند، علوفه‌ای را که نگهبان شکار پراکنده کرده بود جذب کرد و خود را به لذتی کور تسلیم کردند. حیوانات فریب خورده و به لذتی کور دست یافتند. راحت، خودشان را رها کردند.

و هنگامی که آنها خود را رها کردند، آنها را در آن قفس تحویل دادند تا از خوشحالی بازیباز. و بنابراین، راهبان، اولین گله حیوانات وحشی نتوانستند از حوزه نفوذ وحشی فرار کنند. «پس راهبان، گله دوم حیوانات وحشی، فکر کنید: «آنهایی که اول توسط علوفه پراکنده بازی‌باز جذب شده‌اند.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =