توسل

طلسم سیاه

احتیاط کنید : به دلیل قدرتمند بودن این کار حتما نوع استفاده خود را در واتساپ با کارشناسان فروش در میان بگذارید !!

طلسم

توسل

مشاوره و سفارش دعا و طلسم در واتساپ

طلسم سیاه , رسانه توسل ( جهت مشاوره سیاه و ثبت سفارش به واتساپ مراجعه کنید ) , طلسم سیاه : سفر به ساواتی را آغاز کرد و از جایی به مکان دیگر سرگردان و به شهر نزدیک شد. در ساواتی اعلا ساکن بود، در جنگل پیروزی، در باغ آناتاپیندیکو. سپس به گوش پوندونو مانتانیپوتو ارجمند رسید: «خدای تبارک وارد ساواتی شد، در ساواتی، در جنگل پیروز، در باغ آناتاپیندایکو، و پونتونو مانتو ارجمند، اقامت دارد.اردوگاه خود را پاک کرد، خرقه و کاسه صدقه برداشت و به سوی ساواتی رهسپار شد.

توسل : از جایی به جای دیگر سرگردان به شهر آمد، به سیگروالده، به باغ آناتاپیندیکو، جایی که مبارک در آنجا اقامت داشت. وقتی به محضر مبارک رسید، با احترام به آن حضرت سلام کرد و کناری نشست. این بزرگوار که آنجا در کنارش نشسته بود، اینک از آن حضرت تقویت می شد، تشویقش می کرد، در گفتگوهای آموزنده او را شاد می کرد.

طلسم سیاه

و پس از ارجمند پونو مانتانیپوتو از آن تبارک و تعالی[S. 285]پس از تقویت، تشویق، تشویق، شادی در صحبت های آموزنده، خشنود و راضی از سخنان مبارک، از جای خود برخاست، با احترام به آن حضرت سلام کرد، به سمت راست چرخید و تا پایان عمر به سمت جنگل تاریک حرکت کرد. روز. اما راهبی نزد ساریپوتو ارجمند رفت و به او گزارش داد: «آن راهب، ای برادر ساریپوتو، که نامش پونو، پسر مانتانی است.

طلسم سیاه : که تو اغلب او را ستایش کرده‌ای. {۱۴۷}تقویت شده، تشویق شده، در گفتگوهای آموزنده از آن حضرت شاد می شود، از گفتار آن حضرت مسرور و خشنود شده، از جای خود برخاست و با احترام به آن حضرت سلام کرد و به سوی جنگل تاریک رفت و تا شام در آنجا ماند. سپس ساریپوتو محترم بلافاصله تشک حصیری خود را برداشت و گام به گام پونو مانتانیپوتو ارجمند را دنبال کرد و سرش را از دست نداد.

سیاه

سیاه : سپس این فکر به ساریپوتو ارجمند رسید: «خوشا به حال پوننو مانتانیپوتو ارجمند، که شایستگی‌های فراوان او نزد استاد توسط رهیبان خردمند ستایش می‌شود و استاد از این بابت خشنود است. اوه، که ممکن است زمانی با پونو مانتانیپوتو ارجمند ملاقات کنیم و در مورد چیزی صحبت کنیم! پس آن مبارک، پس از آنکه به میل خود در راجاگهام ساکن شد.

طلسم سیاه : و پونو مانتانیپوتو ارجمند داخل جنگل تاریک چرخید و آن روز در پای درختی نشست. و همچنین ساریپوتو محترم به داخل جنگل تاریک چرخید و آن روز در پای درختی نشست. هنگامی که ساریپوتو محترم مراسم یادبود را تا عصر تمام کرد، نزد پوننو مانتانیپوتو ارجمند رفت، احوالپرسی مودبانه و کلمات دوستانه و به یاد ماندنی با او رد و بدل کرد و به یک طرف نشست.

ساریپوتو ارجمند که در یک طرف نشسته بود به پونو مانتانیپوتو ارجمند چنین گفت: [S. 286] «ای برادر، آیا آن مبارک زندگی مقدس را مشاهده می‌کند؟» یقیناً ای برادر. «ای برادر، چگونه زندگی مقدس در آن حضرت دعای باطل شدن طلسم کار به خاطر فضیلت خالص تزکیه می شود؟ نه برادر. «یا ای برادر، آیا زندگی مقدس نزد آن حضرت به خاطر دلی پاک انجام می‌شود؟» نه برادر. «یا شاید ای برادر، حیات مقدّس به خاطر علم ناب در آن حضرت انجام می‌شود.

طلسم سیاه : نه برادر. «یا ای برادر، زندگی مقدس در آن حضرت به خاطر یقین محض است؟» نه برادر. «پس شاید ای برادر، برای علم ناب راهها، حیات مقدّس در آن مبارک تزکیه شده است؟» نه برادر. «پس ای برادر، آیا حیات مقدّس به خاطر علم ناب طریقت در باطل کردن طلسم کار آن حضرت تزکیه شده است؟» نه برادر. «پس شاید ای برادر، برای علم ناب، حیات مقدّس در آن مبارک تزکیه شده است.

نه برادر. «حالا ای برادر: به سؤالشما پاسخ می دهید: «آیا زندگی مقدس در آن حضرت به خاطر فضیلت خالص تزکیه شده است؟» به این سؤال که «یا ای برادر، به خاطر دلی پاک می‌خواهم».[S. 287]شما در پاسخ می‌گویید: «نه برادر». به باطل کردن طلسم و چشم زخم این سؤال که «یا شاید ای برادر، به خاطر معرفت ناب که زندگی مقدّس نزد خداوند تبارک می‌شود»، پاسخ می‌دهی: «نه، ای برادر».

طلسم سیاه : در پاسخ به این سؤال که «یا ای برادر، به خاطر یقین محض، زندگی مقدس با آن حضرت انجام می‌شود» پاسخ باطل کردن طلسم تبادل نظر می‌دهید: «نه آن برادر». در پاسخ به این سؤال که “پس شاید ای برادر، برای علم ناب راهها، زندگی مقدس نزد خداوند تبارک و تعالی است، شما پاسخ دهید “نه ای برادر”; به این سؤال که ای برادر به خاطر علم ناب طریقت، حیات مقدّس نزد حق تعالی تزکیه می‌شود.

شما پاسخ می‌دهید: «نه آن برادر». به این سؤال که «ای برادر، آیا ممکن است برای علم ناب، زندگی مقدس با تعالی تزکیه شود»، پاسخ می‌دهید: «نه برادر». {۱۴۸}ای برادر، به خاطر رفع بی پیرایه هذیان ها، حیات مقدس در وجود مبارک تزکیه شده است. “پس ای ابطال سحر جادو طلسم برادر، آیا فضیلت خالص رفع هذیان است.

طلسم سیاه : نه برادر. «پس شاید ای برادر، آیا دل پاک، بی‌چسبیدن به اوهام، ترک است؟» نه برادر. “پس ای برادر، آیا علم ناب، فرونشاندن بی پیرایه توهمات است؟” نه برادر. “اکنون ای برادر، آیا یقین محض، رفع بی پیرایه توهمات است؟” [S. 288] نه برادر. «یا ای برادر، علم ناب راه‌های رفع هذیان‌ها وجود دارد؟» نه برادر. «یا ای برادر، علم ناب طریقت خاموشی هذیانی است.

نه برادر. “یا ای برادر، علم ناب فقط رفع هذیان است؟” نه برادر. “پس ای برادر، آیا توقف هذیانی بی پیرایه خارج از این چیزها وجود دارد؟” نه برادر. «اکنون چگونه ای برادر: به سؤال «آیا فضیلت خالص بدون خماری در فرونشاندن اوهام وجود دارد» پاسخ می‌دهی «نه آن برادر». در پاسخ به این سؤال که “پس شاید ای برادر، دل پاک، رفع هذیان بدون قطعی باشد” شما پاسخ می دهید: “نه ای برادر”. به سوال ›خب ای برادر علم ناب انقطاع هذیان است.

طلسم سیاه : پاسخ میدهی ›نه ای برادر‹; به این سؤال ›آیا اکنون ای برادر، آیا یقین محض، فرونشاندن بی پیرایه توهم است. به این سؤال که «یا ای برادر، علم ناب راه‌های رفع هذیان‌آمیز وجود دارد» شما پاسخ می‌دهید «این نیست، ای برادر». به این سؤال که «یا ای برادر علم ناب راه است توقف هذیانی بی آویزان است» پاسخ می‌دهید «نه آن برادر». به این سوال که “یا ای برادر، علم ناب، رفع بی پیرایه توهمات است” شما پاسخ می دهید.

نه این، آه برادر<؛ در پاسخ به این سؤال که “پس ای برادر، ترک هذیان بدون آویزان خارج از این چیزها است”[S. 289]تو نه آن برادر. پس ای برادر، معنای این گفتار را چگونه می توان فهمید؟» «اگر مبارک، ای برادر، فضیلت خالص را رفع بی پیرایه هذیان ها توصیف می کرد، آن حضرت وسواس را رفع بی پیرایه هذیان می نامید. اگر تبارک و تعالی، ای برادر، دل پاک را ترک هذیان بدون چنگ زدن می نامید.

دعا و طلسم توسل
نظر دعا و طلسم توسل

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۰:۱۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۱۳***۰۹۱۲-۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
چند وقت پیش با دختر خالم داشتم صحبت میکردم گفت از قدیس نشان نالیس داره استفاده میکنه بهش گفتم آخه من رقیب عشقی دارم براش شرایطم توضیح دادم گفت بیا از قدیس نشان نالیس استفاده کن ببینیم چی میشه منم که ذوق شوق رضایتشو دیدم گفتم بزار یه امتحان کنم الان خواستم نظر بنویسم هم خستگیتون رفع بشه هم قدردانی کرده باشم هم نظرمو بگم آره برای منم جواب داد همسرم بعد از اینکه رفته بود برگشت اونم نه همینطوری با گل شیرینی اومد خونه و عذر خواهی کرد کلی ---- ممنونم ازتون

نام: شایان

در ساعت ۲۱:۴۴ این نظر را ثبت کرده است.

۶۴۲***۰۹۱۲-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام وقت بخیر من از سنگ قدیس نشان نالیس استفاده کردم خیلی آرامشم بیشتر شد برای گشایش رزق و روزیم میخواستم الان یجورایی انگار پول به سمتم جذب میشه خواستم تشکری کرده باشم

نام: نژادی

در ساعت ۲۰:۳۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۵۱***۰۹۱۷-۵

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۶ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
عزیزم سلام ممنون بخاطر سنگی که ارسال کردید برام بعد از شش روز آورد اداره پست تقریبا ده روزه دارم ازش استفاده میکنم خیلی باعث آرامشم شده و قبلا که احساسی میکردم که طلسم شدم دیگه بعد از اینکه دارم سنگ قدیس نشان نالیس استفاده میکنم خیلی اوضاع رو به بهبودی شده برایم خوابام بهتر شده است ممنون واقعا

نام: نیلوفر

در ساعت ۱۲:۵۸ این نظر را ثبت کرده است.

۴۱۵***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
واااااااااااااااااااااااااااااای ممنون من برادرم همزاد داشت از همین نالیس که پیشنهاد دادید استفاده کردم اوایل یکم دیونه بازیاش کمتر شد اما چند وقته دیگه کاملا خوب شده خواستم دوباره بخرم ازتون همین قدیس نشان نالیس ممنونتون میشم که واتساپ پیامم ج بدید اینسری برای خودم میخوام بگیرم چون نظرات که دیدم برادرم که دیدم گفتم چرا خودم ازش استفاده نکنم = پیام دادم واتساپ

نام: مونا

در ساعت ۸:۲۶ این نظر را ثبت کرده است.

۹۰۳***۰۹۳۶-۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱۳ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
راضیم من من قدیس نشان ساده گرفتم دوست پسرم که قهوه ایم کرده بود خیلی خیلی بی احترامی پدر سگ بهم کرد موقع رفتن سه روز پیش بهم زنگ زد گفت گفتم زنگ بزنم ببینم زنده ای که منم بهش گفتم بیشعوری این چه طرز حرف زدنه ؟ گفت با گندی که من به رابطمون زدم خوب عزیز دلم غرورم اجازه نمیده که همین اول کار نازتو بخرم که گفتم پس کی میخوای بخری گفت بیا ببینمت اومد دنبالم رفتیم کافه نشستم دیدم نیومد گفتم لابد عوضی داره بازیم میده تا اومدم بلند بشم صاحب کافه یه دسته گل آورد برام گفت از طرف اقای محمدی هست گفتن تقدیمتون کنم بعدش خودش اومد و از دلم دراورد الان این سنگ قدیس نشان ساده که من گرفتم اینطوری در اومد سنگ قدیس نشان نالیس که گفتید قوی تره اونم میخوام و میشه هر دو را باهم استفاده کنم ؟

نام: سلطانی

در ساعت ۲۳:۴۰ این نظر را ثبت کرده است.

۲۷۷***۰۹۱۰-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۷ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
با ادب احترام همسر بنده برگشتن به خانه تشکر

نام: مصطفی

در ساعت ۱۷:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۷۶۶***۰۹۱۹-۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
داداش همین قدیس نشان نالیستونو من برای خودم سفارش دادم حاجی چقدر زیدم اخلاقش خوب شده بخدا واقعا مرام گذاشتید واقعا راضی خفنم

نام: فرزین

در ساعت ۱۱:۰۲ این نظر را ثبت کرده است.

۶۹۱***۰۹۳۷-۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
اقا کامران اینجا نظرات جواب نمیدن من رفتم میگم چرا نظرات شما جواب نمیدید میگن اونجا برای عزیزانی هست که استفاده کردن محبت میکنن نظر میزارن هرکی سوالی داشته باشه به واتساپ پیام میده خواستم بگم الکی سوال نکن اینجا کسی جوابتو نمیده پاشو برو واتساپ والااااااا بیکاریا

نام: احدی

در ساعت ۲۱:۱۸ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۰***۰۹۳۳-۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
سلام کامیار هستم پارسال ازتون خرید کردم اما هرچی گشتم دوباره ازتون خرید کنم پیداتون نکردم اخه اسم سنگ یادم رفته بود اتفاقی داشتم تو نت میچرخیدم اسم قدیس نشان نالیس خورد به چشمم به اطرافیانم قول داده بودم براشون بگیرم خواستم از همین سنگ قدیس نشان نالیس که خریده بودم پارسال برایم پنج عدد دیگه بفرستید

نام: بهنام

در ساعت ۱۸:۳۹ این نظر را ثبت کرده است.

۳۷۷***۰۹۱۲-۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
جهت ابطال جادو ازتون خرید کرده بودم _ راضی هستم من هم

نام: بدون نامم

در ساعت ۰۴:۲۲ این نظر را ثبت کرده است.

۰۰۰***۰۹۱۲-۰

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
لطفا واتساپ کوفتی سریع تر جواب بدید هی یه پیام الان میدید یدونه یه ساعت دیگه که نشد پاسخگویی مسخره شمام مگه من

نام: الهام

در ساعت ۱۴:۵۰ این نظر را ثبت کرده است.

۸۸۸***۰۹۱۹-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۴ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
بهتون گفتم بعد از استفاده نظرم تو سایت میزارم چه راضی باشم چه نه گفتم نظر میزارم برای بازگشت معشوق ازتون گرفته بودم اولش که خیلی آرامشم زیاد شد به طرز خاصی بعد بوتیک لباس فروشیم فروشش بیشتر شد و در آخر یه دفعه نامزدم اومد به بهونه ی اینکه مدارکم دستت جا مونده رابطتمون دوباره شکل گرفت ### ممنون برای منم جواب داده

نام: حیدری

در ساعت ۱۹:۲۷ این نظر را ثبت کرده است.

۴۴۷***۰۹۱۴-۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ این نظر را ثبت کرده است.


نظرات دعا و طلسم و سنگ قدیس نشان نالیس
روانیم کردید از بس دیر جواب میدید تو واتساپ الانم که جواب دادید میگید سنگ قدیس نشان نالیس تموم کردید ؟ الان اوسکولم کردید ؟ باشه من تا فردا منتظر میمونم ببینم چی میشه حالا خوبه گفتم اوضاع زندگیم داغونه اینم شانس مسخره منه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × یک =